സമാജവാദി ജനപരിഷത്തിന്റെ ദേശീയ നിർവ്വഹണ സമിതി 2017 ജനുവരി 7, 8 തീയതികളില്‍ നടന്നു

സമാജവാദി ജനപരിഷത്തിന്റെ ദേശീയ നിർവ്വഹണ സമിതി 2017 ജനുവരി 7, 8 തീയതികളില്‍ മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ ഹോഷംഗബാദ് ജില്ലയിലെ ഇട്ടാർസിയുടെ സമീപത്തുള്ള കേസലയിൽ ചേർന്നു.
ദേശീയ നിർവ്വഹണ സമിതി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത വിക്രമ മൗര്യ, അഫ്ലാത്തൂൺ, ഡോ. സ്വാതി, അലോക് സാഗർ, ജോഷിജേക്കബ് എന്നിരാണു് ചിത്രത്തില്‍ .
മുൻ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രഘുറാംരാജന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന അലോക് സാഗർ. ഐ.ഐ.റ്റി. അദ്ധ്യാപനം ഉപേക്ഷിച്ച് ആദിവാസികൾക്കൊപ്പമാണു് ജീവിക്കുന്നതു്.
കടപ്പാട് ജോഷി ജേക്കബ്

No comments:

Post a Comment